Основаване на нова колония


Предначалото на новата колония е сватбеният полет (денят на мравките). Целта му е оплождането на женските от мъжките, както и заселването на нови територии.

Денят и времето от деня за сватбения полет са специфични за всеки вид мравки и се определят от влажността на въздуха, температурата и силата на вятъра. Полетите на мравките от един вид са по едно и също време, което спомага смесването на гените на колониите в дадена област. Полетите на близки по биология видове се състоят в различни части на деня или на годината. Това има за цел предотвратяването на междувидови кръстоски, резултиращо в яйца, които не могат да се излюпят.

По време на сватбения полет една принцеса (неоплодена женска) бива оплодена от десетки мъжки (търтеи), осигурявайки ѝ доживотен запас от сперматозоиди, които се съхраняват в така наречената сперматека на женската. След оплождането мъжките умират. Вече оплодената женска се нарича царица. След оплождането тя откъсва/отчупва крилата си с помощта на задните си крака или ги остъргва в камък. Младата царица започва нова колония, като това може да бъде извършено по два основни начина (начинът, по който царицата ще основе новата колония, зависи от вида към който принадлежи).

Самостоятелно основаване на колония

Царицата изкопава дупка в земята, под камък или в изгнила дървесина, където снася определено количество яйца. Тук отново има две основни разновидности:
  • Клаустрално основаване: (Характерно за по-еволюиралите видове мравки) Царицата остава при яйцата и храни ларвите от енергийните си резерви и чрез разграждане на вече ненужните й крилни мускули. При нужда тя може да изяде част от яйцата, за да може да изхрани останалите. При някои видове част от яйцата не могат да се излюпят и служат само за храна.
  • Семиклаустрално основаване: (Характерно за по-нееволюиралите видове мравки) Царицата излиза многократно да търси храна, което крие много опасности. Тя е отговорна за изхранването на потомството, докато се излюпят първите работнички, които поемат тази дейност. Едва тогава царицата се посвещава изцяло на снасянето на яйца.
  • Плеометроза: Рядко срещана форма, при която две или повече оплодени принцеси основават новата колония заедно. В зависимост от това, дали принадлежат към моногинен или полигинен вид след излюпването на първите работнички, се разделят (или се убиват всички освен една) или остават да живеят заедно.

Несамостоятелно основаване на колония

След сватбения полет оплодената принцеса (царицата), която е отстранила крилата си може да направи едно от следните:
  • Първо: Може да се присъедини към колонията, в която се е излюпила.
  • Второ: Може, заедно с група работнички от родната си колония да основе нова.
  • Временен социален паразитизъм 1: Може да се промъкне в дупка, изкопана от друга млада царица, където да снесе своите яйца и да остави грижите за тях на другата царица. Веднъж излюпили се, работничките убиват чуждата царица, а тяхната заема нейното място.
  • Временен социален паразитизъм 2: Може да се промъкне във вече съществуваща колония и да убие царицата и́ (за да се промъкне, първо убива работничка от колонията, от която открадва миризмата на колонията, за да бъде допусната до царицата). Тогава работничките я възприемат като своя царица и започват да се грижат за нейните яйца. Броят на работничките-гостоприемници постепенно намалява, докато не бъдат претопени изцяло.
Голяма част от хилядите принцеси излетяли за сватбения си полет умират по различни причини. Малцината, които имат късмета да оцелеят, дават началото на нова колония и продължават вида, което е главната цел в живота им.