Колекциониране на мравки


Колекционирането на мравки е увлекателно занимание, изискващо търпение, упоритост и знания за мравките. Състои се от 3 основни етапа:

Събиране:

Извършва се навсякъде където има мравки. Състои се в улавянето на мравка и поставянето и в спирт, за да може по-късно да бъде идентифицирана и добавена към колекцията. Събирането може да се извърши по всякакви интуитивни начини (улавяне с ръка, с пинцета или със "Сцила") или с капани. Като капан може да се използва обикновена фуния, дъното на която свършва в съд със спирт. Във фунията се поставя, например шума, и всички насекоми от нея изпадват в спирта (фунията се покрива, за да не избягат). По този начин се изследва определена среда на живот. При улавяне на мравки от роящ се мравуняк или от диморфен или вариабилен вид, се събират от всички касти и разновидности.

Идентифициране:

Идентифицирането на мравките изискват главно знания за външната структура на мравките. Извършва се с помощта на идентификационни таблици, в които са описани признаците на отделните видове (на пример "Фауната на България .22"). За идентифицирането е нужен и уред способен на увеличение от 10Х до около 500Х (бинокуляр). Може да се извършва и с обикновен микроскоп, ако има минимално увеличение не повече от 50Х и е преустроен така че светлината да пада не отдолу, а отгоре върху мравката.

Колекциониране:

Събраните и идентифицирани мравки се прибавят към колекцията едва след като се поставят на картонче на карфица (обяснено по-долу) и се опишат. Колекцията се съхранява в кутия, която може да се затваря плътно. На дъното й се поставя стиропор, в който да се забиват карфиците. За разлика от другите насекоми, мравките не могат да се прободат с карфица (поради малкия размер) или да се залепят по корем (оради факта, че на долната страна на тялото им има важни признаци за тяхната идентификация). Затова мравката се залепя на върха на средно дебело картонче със следната форма:. За да се виждат всички важни белези, мравката се залепя за задните кокси с лепило (специално или С-200). Така приготвеното картонено триъгълниче се пробожда с карфица (по възможност ентомоложка) на мястото на точката на фигурата. Към това се добавят и листчета с размер 18Х8 мм, които съдържат най-вече информация за местообитанието на мравката. Информация на 1-то листче: държава, град, къде точно е събрана (географска ширина и дължина), надморска височина, дата на събиране, кой го е събрал. 2-ро листче: информация за биотопа (гора или поляна; ерастителност...), начин на събиране (капани, ръчно...). 3-то листче: латинско име на вида, дата на определяне, кой го е определил. Така приготвеният готов екземпляр се забожда в стиропора в кутията.

Снимка на Messor structor без обяснителни листчета:
Messor structor