Външна структура на мравките


Както при всички насекоми, тялото на мравките е изградено от 3 части - глава, гърди и коремче, но отличителната черта при тях е наличието на стъбълце, свързващо гърдите с коремчето. Това прави възможно върха на коремчето да бъде достигнато с мандибулите. Това може да помогне при снасянето на яйца, както и при борба - мравката сграбчва врага си с мандибулите и или го ужилва с жилото си (при някои видове), или впръсква в раната, причинена от мандибулите й, разяждащата мравчена киселина.
 • Глава-Там се намират сетивата и устата на мравките:
  • Антени-Основният сетивен апарат на мравките. Съставени са от два основни сегмента, посредством гъвкави свръзки, така че да могат да ги протягат напред (при изследване на даден обект), както и да ги свиват към тялото си (при борба). Чрез антените си мравките получават информация за формата и размера на обектите, а също усещат звуци и химикали.
  • Очи-Мравките, както повечето насекоми имат два вида очи: сложни и прости. Сложните очи са доста слабо развити, поради предимно подземния начин на живот на мравките. Простите очи им служат за усещане на наличието на светлина.
  • Устен апарат-Устният апарат на мравките, както на повечето насекоми е изграден от няколко израстъка. Най-големият са мандибулите. Те могат да бъдат отваряни широко или да бъдат свити в здрав захват. До устата мравките имат още един чифт малки пипалца, които най-вероятно им служат като вкусови рецептори. Мравките имат и подвижен език. По него храната тръгва към храносмилателната система, като бива пречистена от несмилаеми отпадъци, посредством специален орган.


  а, б-Cataglyphis nodis: а-глава отгоре; б-глава в профил; в-антени на Diplorhoptrum fugax; г-е: устни части на Formica pratensis: г-долна устна; д-максила; е-мандибули; A.f.-челна площадка; Cl-клипеус; Clv-надебеление (койе); Crd-кардо; F.a.-антенна ямичка; Fn-флагелум; Fr-чело; G-буза; Gl-глоса; Lc-лациния; L.f.-челни дъги; Md-мандибул; O.a.-задтилен ъгъл; Oc-око; Occ-тил (теме); Ocl-оцели (прости очи); Pgl-параглоса; P.lb-лабиални палпи; Pm-проментум; P.mx.-максиларни палпи; Sc-скапус; St-стипес; T-слепоочие;

 • Гърди-Hосят 3-те чифта крака, а при принцесите и търтеите и 2 чифта крила. Краката са много подвижни, напълно пригодени за придвижване по неравни повърхности и неблагоприятен наклон. На стъбълцето се намират две "мастни" жлези, чрез които най-вероятно мравките омазняват тялото си. Там се намират и три дупки, през които мравките дишат.


  а-гърди на Tetramorium fortes (отгоре); б-гърди на женска Formica rufa (отдолу); в-гърди на женска Acantholepis semenovi (в профил); г-гърди на работничка Messor structor (в профил); д-гърди на работничка Leptothorax unifasciatus (в профил); е-преден крак на работничка M.structor; Crv-шиен отдел; Cx-кокса; Epm-епимерит на среднегръда; Eps-епистернит на среднегръда; F-бедро; g.m.-металеврална жлеза; Mn-мезонотум; Mp-мезоплевра; Ms-мезосторнум; Mt-мтастернит; N-метанотум; Pn-пронотум; Pp-проподеум; Ps-простернум; p.s.-проподиални стигми; S-шпора; Sc-скутум; Sct-скутелум; Sp-шипове на проподеума; Tb-пищял (тибия); Tr-трохантер; Trs-стъпало;

 • Коремче-В него са разположени важни oргани за мравката. То може да се разтяга и свива, посредством гъвкави свръзки между сегментите, в зависимост от необходимостта. На върха на коремчето се намира анусът и отвор за яйца (при царицата), както и жило (при някои видове).

 • Обвивка-Обвивката на мравките, както при повечето насекоми, е твърда, от склеротин и служи както за механична защита, така и за предпазване на тялото от загуба на вода. По нея има множество микроскопични органи, чрез които мравките получават информация за положението на тялото си. Гъвкавост на тялото се постига посредством подвижни свръзки на сегментите, от които е изградено. За разлика от повечето насекоми, мравките рядко са повече от двуцветни.