Касти при мравките


Кастите обуславят разпределението на труда в колонията. Разпределението на труда е основен белег на социалните насекоми.

Дефиниции

 • Поведенчески акт - Отделните действия, които даден индивид изпълнява. Те могат да включват например "чистене на собственото тяло", "чистене на друга работничка/мъжка/женска", "пренасяне на яйца", "чистене на яйца", "хранене на ларва/работничка/мъжка/женска", "копаене на гнездо" и др. Установено е, че мравките имат сравнително беден репертоар на поведенчески актове, който е различен при различните видове но е в порядъка на <50 различни поведенчески актове. Т.е. цялото "битие" на една колония може да се опише като многократно повтаряне в различен ред на тези поведенчески актове.
 • Роля - Набор от тясно свързани поведенчески актове, дори ако по същество са различни (т.е. не са подобни един на друг). Роля "грижа за царицата" например включва "чистене на царицата", "хранене на царицата" и "премахване на новоснесени яйца".
 • Каста - Група индивиди, специализирана в изпълнението на една или повече роли. От тук следват дефинициите:
  • Физическа каста - Кастата е определена не само по разлика в поведението, но и по разлика в анатомичното устройство.
  • Временна каста - Кастата е определена от възрастта на индивида.
  • Физиологична каста - Кастата е определена по физиологичното състояние на индивида (например неоплодена/оплодена женска).

 • Задача - Поредица от поведенчески актове, изпълняващи определна цел (например поправяне на гнездото).
 • Полиетизъм - Разпределението на труда чрез разпределянето на отделните задачи сред различните касти.
 • Алометрия - Различното силното развитие на отделните сегменти на ларвата, от които се образуват отделните части от тялото на имагото. Т.е. вследсвие на алометрията е възможно например главата на една работничка да е пропорционално много по-голяма от главата на друга работничка със същия размер. Вследсвие на алометрия е възможно и появата на работнички с различен размер.
 • Алоетизъм - Промяната на поведението вследсвие алометрия. Т.е. индивиди с различен размер и пропорции на частите на тялото изпълняват различни роли.
 • Полиморфизъм - Наличието на различни по размери и с различни пропорции на частите на тялото работнички в една колония вследстие алометрия.

Физически касти

Основните физически касти, валидни са повечето видове са (при някои видове се появяват форми средни между царица и работничка, които обаче са достатъчно редки, за да не бъдат важни):
 • Работничка - Кастата на работничките е най-многобройната и многофункционалната в мравешкото семейство. На възраст при различните видове достигат от няколко седмици до около 3 години. Работничките се излюпват от оплодени яйца, получили нормална храна, чиито ларви са израстнали близо до царицата (най-вероятно това се дължи на хормони отделяни от царицата, които подтикват работничките да хранят ларвите с обикновена храна). При някои видове това зависи и от големината на яйцата, както и времето от годината, когато са снесени. При полиморфни мравки, различните по големина и пропорции на частите на тялото индивиди често изпълняват различни роли (алоетизъм) и затова могат да се дефинират като отделни касти.
 • Царица (принцеса, женска) - Царицата е основната фигура в мравешкото общество и на възраст при някои видове може да достигне до 25 години. Животът и́ обаче започва като принцеса. Тя се излюпва от оплодени яйца, отгледани далече от царицата и от ларви хранени с така нареченото "мравешко млечице", произведено от специална жлеза на работничките. При някои видове това зависи и от големината на яйцата и времето на годината. Принцесата (неоплодената царица) е крилата (при повечето видове) мравка, при повечето видове значително по-голяма от работничките и от мъжките (търтеите). Главата на принцесата в сравнение с гърдите и́ е много по-голяма отколкото при мъжките (по което лесно може да се разпознае от мъжки). Гърдите на женските са много по-големи от тези на работничките, по което може да се разпознае женска с откъснати крила от работничка. Царицата е тази, която започва колонията и която снася всички яйца в колонията.

 • Търтей (мъжки) - Търтеите са мъжките мравки в колонията. Те са обикновено по-дребни дори от работничките, с малка глава и недоразвити мандибули, с видим полов апарат на коремчето и със сравнително големи сложни очи. Те се излюпват от неоплодени яйца, които може да са снесени в единични случаи и от работнички (на пример ако царицата е умряла, с цел да се запазят гените на колонията). В гнездото търтеите не изпълняват никаква работа, нямат самостоятелно хранене, а работничките ги хранят. Единствената цел в живота на търтеите е да оплодят принцесите. След това умират. Тъй като не изпълняват никаква роля в колонията, а само получават храна от работничките, мъжките не се дефинират като каста.

Временни касти

Временните касти са индивиди, които се различават, както по заеманите роли, така и по възрастта си. В зависимост от възрастта, работничките изпълняват различни функции. Младите мравки се занимават с различни задачи дълбоко в гнездото (като например грижа за царицата, яйцата, ларвите и какавидите), а с напредване на възрастта местоработата им се измества към повърхността (грижа за гнездото, търсене на храна, защита на гнездото). Най-старите мравки се занимават с работата извън гнездото. Така на опасностите на света извън гнездото са изложени само старите мравки, които и без това ще умрат скоро. Това спомага за по-добра ефективност и оползотворяване на наличните ресурси.

Брой касти

При определяне броя на кастите се сумират физическите и временните касти. Броят е различен при различните видове и при големината и състоянието на колонията.